Ouderraad

Onze school heeft een oudervereniging. Alle ouders zijn in principe lid van de oudervereniging.

Doelstellingen en bevoegdheden
De oudervereniging wil de samenwerking en verstandhouding tussen ouders en school bevorderen.
De oudervereniging ondersteunt bij het organiseren van ouderhulp bij diverse activiteiten zowel in als buiten de klas.
De oudervereniging organiseert, samen met leerkrachten, activiteiten die bijdragen tot de goede gang van zaken in het onderwijs en het welzijn van de leerlingen.

Samenstelling en verkiezingen
De Ouderraad bestaat uit: voorzitter, secretaris, penningmeester, een vertegenwoordiger in de overblijfcommissie en algemene bestuursleden. Het bestuur van de oudervereniging wordt samengesteld uit ouders van leerlingen, aangevuld met 1 teamlid.
Bestuursleden worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Deze verkiezing vindt plaats op de algemene ledenvergadering aan het begin van het nieuwe schooljaar. Veranderingen in de samenstelling van het bestuur tijdens deze jaarvergadering kunt u lezen via de nieuwsbrief.

De klassenouders
Elke groep heeft een klassenouder.
De taak van deze klassenouder bestaat uit de volgende punten:

 • Aanspreekpunt voor de leerkracht naar de ouders toe inzake het inschakelen van hulpouders voor klassenactiviteiten als lezen, knutselen, vervoer etc.
 • Er voor zorgen dat de communicatie naar de leerkracht open blijft. Wanneer hij of zij signalen ontvangt vanuit de ouders betreffende schoolzaken, adviseert hij of zij om zo snel mogelijk zelf contact op te nemen met de desbetreffende leerkracht. De klassenouder kan, wanneer er zaken spelen die de hele groep betreffen of raken, ook zelf contact opnemen met de leerkracht om zodoende de communicatie tussen ouders en leerkracht optimaal te houden.
 • Daarnaast zorgt de klassenouder voor een attentie namens de ouders bij verjaardagen en langdurige ziekte van leerkrachten. De kosten worden betaald uit de ouderbijdrage.

Activiteiten
Om u een indruk te geven, volgt hieronder een overzicht van de activiteiten van de OR, die overigens alle plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van en in samenwerking c.q. samenspraak met het team.

 • Hulp bij versieren van het gebouw bij diverse feestmomenten
 • Sinterklaas
 • Kerstviering
 • Koningsdag
 • Verkeersbrigadiers
 • Schoolreis/ Schoolkamp
 • Themadag
 • Hulp bij vervoer en uitstapjes
 • Klussen

Ouderhulp
Met de hulp van de ouders zijn de leerkrachten in staat om meer en ook beter georganiseerde activiteiten voor en met de kinderen uit te voeren.
Daarnaast is ouderhulp belangrijk voor de kinderen omdat zij op die manier ook de betrokkenheid van hun ouders bij de school kunnen ervaren.

Hulp van ouders wordt gevraagd via e-mail of memo’s die aan de leerlingen worden meegegeven.

De klassenafgevaardigden zorgen op verzoek van de leerkrachten voor een goede verdeling van de hulp van de ouders over de diverse activiteiten. De inzet en medewerking van de ouders op onze school is erg groot. Daar zijn wij heel erg blij mee en daar zijn wij ook erg trots op!