Medezeggenschapsraad

De medezeggenschap wordt via de Medezeggenschapsraad (MR) vormgegeven.
De MR heeft als taak de belangen van team en ouders te behartigen. Daarnaast werkt de MR mee aan het bepalen van het beleid op school en zorgt voor overleg met de directie.
De medezeggenschap is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen (W.M.S.)
Deze wet geeft een aantal bevoegdheden met betrekking tot beleidsvoornemens van de directie en/of het bestuur van de school.
Het gaat hierbij om:
A. Instemmingsrecht
Bepaalde zaken kunnen zonder instemming van de MR niet uitgevoerd worden. Hierbij kunt u denken aan: Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school. Vaststelling of wijziging van het schoolplan en het schoolreglement. Fusie of overdracht van de school.
B. Adviesrecht
De MR wordt vooraf in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over diverse beleidsvoornemens.
Denk hierbij aan: Vaststellen of wijzigen van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid, beëindiging, belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van de school en aanstelling of ontslag van de schoolleiding.
C. Recht van initiatief
De MR kan zelf voorstellen tot beleidsveranderingen doen. De directie en/of het bestuur dient hierop een beargumenteerde reactie te geven.

De MR werkt volgens een vast jaarprogramma. De vergaderingen zijn openbaar. 

Daarnaast heeft de MR een controlerende rol ten aanzien van de financiën van de oudervereniging en wordt daartoe jaarlijks de begroting gescreend. Deze rol heeft de MR ook binnen de Overblijf-Commissie, alwaar zo veel als nodig de vergaderingen worden bijgewoond.

Alle SKOzoK-scholen hebben een MR, daarnaast is er een zogenaamde gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die zaken dient te behandelen die voor alle aangesloten scholen van gemeenschappelijk belang zijn.
Het bestuur van SKOzoK overlegt met de GMR en de directie van de school heeft de MR als gesprekspartner.

De samenstelling van de leden van de MR vindt u in het overzicht zoals dit jaarlijks wordt opgenomen in de schoolgids.